tagErotische KoppelsGevangen Door Mijn Jaagster

Gevangen Door Mijn Jaagster

byjonaatje©

Heigend ren ik door het bos. Ik weet dat je me op de hielen zit. Ik vlucht voor je weg, maar mijn prooi-instinct vertelt me dat het onvermijdelijk is dat je me te pakken krijgt... en dan? Dan ben ik er waarschijnlijk geweest. Verstoppen kan niet meer want je hebt mijn spoor te pakken.

Plotseling voel ik 2 sterke armen me om mijn middel grijpen. Ik word naar beneden getrokken en rol over de bosbodem. Wanneer ik omhoog kijk zie ik je grijnzende gezicht. Je buigt over me heen waardoor ik de mooie rondingen van je boezem door je jacht-outfit zie. "Zo, nu heb ik je, voorlopig ben je van mij..." Met doodsangst in mijn ogen kijk ik je aan. Wat gaat er nu gebeuren?

Ga je, net als een kat, met je prooi spelen, zal je me aan stukken rijten zoals een wolf of bewaar je me als lekker hapje zoals een spin? "Echt veel vlees zit er niet aan je", zeg je. "Ik moet je eerst maar eens vetmesten. Niets is daar beter voor dan wat verse lichaamssappen." Je grijpt me onder mijn schouders en sleept me naar je jagershut. Daar gooi je me in een hoek waar wat stro ligt.

Vanuit de hoek waar je me hebt neergelegd zie ik hoe je je lange zwarte haar losmaakt en je jagerskleding begint uit te trekken. Snel heb ik vol zicht op de boezem die ik al even kon bewonderen op het moment dat je me in het bos te pakken kreeg. Ditmaal zie ik je borsten in volle glorie. Nog steeds ben ik doodsbang wat er gaat gebeuren, maar tegelijkertijd ben ik gefixeerd op je borsten. Ik kan mijn ogen niet afhouden van de rondingen en de tepels die stijf naar voren staan, ze hebben een hypnotiserend effect op me.

Natuurlijk heb je door dat ik naar je boezem lig te staren. "Kun je het een beetje zien, of moet ik dichter bij komen?" vraag je. Ik kan niets uitbrengen. Langzaam loop je naar me toe en buig je over me heen. "We moeten je eerst maar eens vetmesten." Langzaam komt je mond dichterbij de mijne. Je warme lippen raken de mijne. Nog steeds ben ik een doodsbange prooi, maar het hypnotiserende effect van je borsten heeft er voor gezorgd dat ik je niet meer kan weerstaan. Ik voel je tong zijn weg naar de mijne vinden en een lange en sensuele tongzoen volgt.

Met een zwoele en sensuele stem zeg je "Ik zal je te eten geven, maar dat moet je eerst klaarmaken." Je buigt je verder over me heen zodat je stijf vooruit staande tepel zijn weg naar mijn mond vindt. Voorzichtig proef ik je tepel. Hij voelt warm en zacht aan. Wanneer mijn tong je tepel raakt geef je een zacht kreuntje. Je duwt je borst verder mijn gezicht in. Ik heb geen keus. Ik ben verplicht je borst met mijn mond te aanbidden. Ik sabbel en lik aan je tepel. Ik merk dat je ademhaling wat zwaarder wordt en zo nu en dan hoor ik een klein kreuntje.

Op een gegeven moment kom je overeind. "Ok, zo is het wel genoeg. Je eten, mijn kutgeil, is nu wel klaar voor je. Langzaam doe je je broek en je slip uit. Je gaat recht boven mijn gezicht staan waardoor ik vrij uitzicht heb op je gladgeschoren kutje. Langzaam kom je naar beneden. "Het eten is klaar" zeg je zwoel. Wanneer je kutje mijn mond raakt streelt mijn tong over je schaamlippen. Voorzichtig lik ik het eerste kutgeil weg. Een kreun van genot ontsnapt uit je lippen. Je kutje wordt dieper mijn mond in gedrukt. Terwijl ik het kutgeil van je schaamlippen lik begin je zwaarder te ademen. Wanneer mijn tong je klitje vindt stroomt meer geil je kut uit en mijn mond in. Zwaar hijgend zeg je "goed zo, eet maar lekker, zo krijgen we meer vlees aan je". Je begint harder te kreunen. Plotseling voel ik je lichaam schokken. Terwijl je klaarkomt vindt meer kutgeil zijn weg naar mijn mond. Voorzichtig lik ik de laatste restjes weg.

Je staat weer op. "Eens even kijken of de maaltijd heeft geholpen" zeg je. Langzaam doe je de knoop van mijn broek los en trekt hem naar beneden. Uiteraard staat mijn pik stijf omhoog en dat kun je zien door mijn boxer heen. "Oke, er zit al wat meer vlees aan je. Nu ben je wel een lekker hapje. De jacht is niet voor niets geweest." Met de angst in mijn ogen dat mijn laatste uur nu echt geslagen is kijk ik naar je. Je trekt mijn boxer naar beneden en neemt mijn pik in de hand en weegt hem af alsof je het gewicht van een mals stukje vlees keurt. "Inderdaad, een lekker hapje", zeg je zwoel. Langzaam buig je je hoofd naar mijn pik en begint voorzichtig met je tong te likken. Een siddering gaat door mijn lichaam. Voorzichtig masseer je mijn ballen terwijl je zo nu en dan wat van mijn pik proeft. Op een gegeven moment verdwijnt mijn pik volledig in je mond. Ik begin zwaar te hijgen en voel de spanning in mijn onderbuik oplopen. Maar jij bent nog niet klaar met me. Wanneer je merkt dat ik het niet meer vol ga houden stop je onmiddelijk. "Nee, zeg je, ik ben nog lang niet uitgegeten..."

De doodsangst keert weer terug. Hoe zal je me aan mijn eind brengen...?

Report Story

byjonaatje© 2 comments/ 1684 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (2 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Lees alle Gebruikers Commentaren (2)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

You may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel