Droomvrouw

byDarkBee©

Je handen gaan wat heen en weer,
je kijkt me heel geil aan.
toch doe je alsof ik er niet ben,
alsof ik niet lijk te bestaan.

Ik kijk verliefd naar jou,
jij negeert me straal.
Toch blijf ik hopen
en ik streel mijn paal.

Ver weg ben jij voor mij,
toch heb ik je gekocht,
want jij bent mijn droomvrouw,
je bent alles wat ik zocht.

Ondertussen mag hij alles doen
en zit ik er niet mee.
Hij neukt je in je kont
op mijn porno DVD.

Report Story

byDarkBee© 0 comments/ 4639 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this poem

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel