Tempus fugit

byDarkBee©

De grijze mist drijft
over de wateren van vergetelheid.
De mens staat in zijn onwetendheid
aan de poorten van vergetelheid.
Zijn geschiedenis die niet beklijft,
omdat er van hem niets overblijft,
in zijn vruchteloze strijd
te willen reizen door de tijd.

Report Story

byDarkBee© 0 comments/ 2936 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this poem

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel