tagBDSMEen Weekend voor Drie Ch. 02

Een Weekend voor Drie Ch. 02

byhanna89©

Dit leek altijd lang te duren in mijn belevenis, en elke keer was ik bang dat ik niet goed genoeg zat. Of dat ik iets anders moest doen. Of dat ik opmerkingen zou krijgen over mijn houding. Of dat hij mijn collar helemaal niet zou accepteren en hij mij weer naar huis zou sturen. Ik voelde dan ook elke keer weer een opluchting als ik voelde hoe de collar uit mijn handen werd genomen. Ik kwam iets overeind en trok mijn haren aan de kant, zodat Meester het om mijn nek kon vastmaken. Weer kwam een lichte onzekerheid opzetten, maar dat verdween als sneeuw voor de zon toen ik een hand in mijn haren voelde die mij licht ruw overeind trok. De spieren in mijn buik trokken even samen, ik vond dit absoluut heerlijk. De blik in zijn ogen toen ik hem aankeek maakte me nog weker. Hij gaf me een zachte kus op mijn voorhoofd en vervolgens op mijn mond voor hij me los liet. Ik was weer helemaal van hem.

Ontspannen liet hij zich achterover zakken in de kussens, zoals hij eerder die avond ook al had gelegen. Naakt, zijn erectie fier omhoog, zijn handen achter zijn hoofd gevouwen, en met een tevreden glimlach op zijn lippen, terwijl hij naar zijn beide subs keek. Sarah aan de ene kant van het bed en ik aan de ander. Met alleen zijn vinger gebaarde hij ons dichterbij. Sarah en ik reageerden allebei tegelijk, we kropen naar hem toe over het bed, beiden aan weerszijden van hem. Ik voelde hoe zijn vinger zich om mijn collar klemde, hij deed hetzelfde bij de collar van sarah. Met een klein rukje trok hij ons dichterbij. Mijn adem stokte even in mijn keel, een geile gloed trok zich in alle hevigheid opnieuw door mijn lichaam. Hij zoende sarah weer, intenser en ruwer dit keer. Haar hand gleed over zijn lichaam, naar zijn erectie, waar ze zacht, maar zelfverzekerd zijn huid begon te strelen. Ze wist precies waar ze mee bezig was, want zijn lichaam reageerde direct. Ik zag meteen aan haar dat ze zich niet in kon houden. Zodra de zoen ten einde was gekomen, schoof ze verder naar beneden terwijl ze de huid van zijn buik zoende. Beneden aangekomen nam ze zijn eikel in haar mond. Een diepe zucht van verlichting en genot ontsnapte uit zijn mond, voor hij mij aankeek en mij opnieuw aan mijn collar naar zich toe trok. Zorgvuldig plaatste ik een hand aan de andere kant van zijn lichaam voor steun, voor ik naar voren boog en mijn lippen op die van hem drukte. Ik liet me meevoeren in het spel dat onze tongen speelden, terwijl ik zijn hand over mijn lichaam voelde glijden. Over mijn heup, plagend opzij voor zijn vingers omhoog gaan. Over mijn borst, hoger, richting mijn hals. Op het moment dat zijn vingers het belletje raken, stopte hij de zoen. Ik opende mijn ogen en beet op mijn lip bij het zien van die blik in zijn ogen en het horen van mijn belletje. Ik wist wat hij van plan is, en ik vond het absoluut heerlijk. Zacht omsloten zijn vingers mijn nek, vlak boven mijn collar. Met moeite kon ik mijn ogen open houden van genot. Dit was mijn knopje en daar maakte hij maar al te graag gebruik van.

"Misschien wordt het maar eens tijd dat jij je zusje gaat helpen, hmm?" vroeg hij zacht, terwijl hij wat druk uitoefende op mijn keel. Ik knikte snel terwijl ik een lichte kreun probeerde te onderdrukken.

"Ja Meester," fluisterde ik. Ik voelde dat ik verder wegzakte, en ik wilde niets liever dan op dit moment zijn stijve lid op mijn tong te voelen.

Op het moment dat hij me los liet, kroop ik snel op mijn knieën. Sarah was druk bezig haar ding te doen. Ik vond het altijd al zo geil om haar bezig te zien. Ze wist precies wat hij fijn vond, en ik wist dat ik nog veel moest oefenen voor ik ook maar ergens in haar buurt kwam. Ik vond het ook niet erg om te oefenen, in tegendeel zelfs, ik vond het heerlijk! Sarah glimlachte naar mij terwijl ze langzaam langs de zijkant van zijn penis likte. Excalibur, zoals ik het ooit eens voor de lol had genoemd. Ik glimlachte terug, terwijl ik dichterbij kwam en aan de andere kant mijn tong omhoog liet glijden. Op ongeveer hetzelfde moment kwamen we boven, waar onze tongen zacht contact maakten. Ik liet me weer wat lager zakken, precies over dat gevoelige randje. Mijn ogen ontmoetten die van sarah, onze tongen kietelden elkaar soms zacht. Ik leunde iets verder naar voren. Opnieuw maakten onze tongen contact, maar in plaats van dat ze weer teruggleden, raakten we afgeleid door de aanraking. Ik plaatste mijn hand in haar haren terwijl onze tongen een wild spel van macht speelden. Haar hand vond mijn borst, mijn andere hand gleed langs haar lichaam, op zoek naar haar tepels. Meester lag voor even vergeten onder ons, terwijl we opgingen in de zoen.

Een hand op mijn bovenbeen trok mij weer terug naar de werkelijkheid. Het contact tussen onze lippen werd verbroken en ik opende mijn ogen. Sarah glimlachte me toe, een ondeugende blik in haar ogen. Ik grijnsde verlegen, likte mijn lippen af en richtte me weer op wat zich onder mij bevond. Voor even wierp ik een blik naar Meester toe, hij lag uiterst tevreden toe te kijken, voor ik me weer op mijn taak richtte. Sarah kroop naar hem toe. Ik hoorde hoe ze fluisterende woordjes uitwisselden, zachtjes in hun eigen wereldje waren. Langzaam liet ik mijn tong weer over zijn huid glijden, voor ik de eikel in mijn mond nam. Traag, plagend. Ergens hield ik ook van de macht die ik in deze positie had. Ik hield ervan om te kijken en te merken hoe een lichaam reageerde op de warmte van mijn mond, de beweging van mijn tong, de streling van mijn vingers. Ik hield ervan om te plagen.

De macht die ik even dacht te hebben verdween als sneeuw voor de zon toen een warme hand op mijn achterhoofd werd geplaatst. Een hand die het tempo bepaalde, die mij dwong dieper te gaan, die mij liet versnellen. Ik gaf me over aan die hand.

Ik weet niet hoe lang ik bezig was. Ik had totaal geen besef meer van tijd, maar ik genoot van elke seconde. De hand op mijn achterhoofd verdween, maar ik probeerde hetzelfde tempo aan te houden. In plaats daarvan schoof de hand weer tussen mijn benen, waar zijn vingers meteen mijn gevoelige plekje wisten te vinden. Ik kon er niets aan doen, ik stopte met bewegen om een zachte kreun te laten horen.

"Niet stoppen, meisje," hoorde ik zijn stem, terwijl ook zijn vingers stopten met bewegen. Op het moment dat ik weer begon te likken, begon hij weer te bewegen. Het werd lastiger om me op mijn taak te concentreren nu. Ik wilde kreunen en meebewegen, maar tegelijkertijd wilde ik hem ook blijven plezieren. Voor even drukte ik het gevoel tussen mijn benen weg en drukte zijn penis zo ver mogelijk in mijn keel naar binnen. Iets wat ik nog niet zo lang geleden had geleerd. Een zucht ontsnapte uit zijn keel, gevolgd door een aanmoediging, wat ervoor zorgde dat ik het nog een keer probeerde, voor ik op een normaal tempo verder ging.

"Hmm, kom eens hier, sletje," zei hij zachtjes na een tijdje. Het laatste woord bracht een lichte rilling over mijn lichaam. Ik liet zijn stijve lid voor wat het was en kwam overeind. Een beetje onschuldig glimlachte ik, ik was niet helemaal meer aanwezig, iets wat ik wel vaker had als ik zo enthousiast bezig was. Ik kroop dichterbij. Zijn hand was niet verschoven van tussen mijn benen. Ik zat nu onder een andere hoek, waardoor hij er beter bij kon. Zijn vingers gleden van mijn clitoris naar achteren, meteen naar binnen. Mijn ogen sloten zich automatisch, terwijl zijn vingers begonnen te bewegen. Mijn lichaam bewoog uit automatisme op het ritme van zijn hand, ik kreunde ongecontroleerd. Met moeite opende ik mijn ogen en keek mijn Meester aan, terwijl ik op mijn lip beet om de kreunen iets tegen te houden. Hij glimlachte slechts, een glimlach van genot dat een lichaam zo reageerde op enkele vingers van hem. Mijn ogen sloten zich weer, ik gaf me over aan het gevoel.

Warme lippen op die van mij, een tong die een speelmaatje zocht. Een hand die over mijn borst gleed, mijn tepel vond en er zacht in kneep. Sarah hing over Meester heen en zoende me vol enthousiasme. Mijn hand vond automatisch haar haren, en voor een flits ging er een gedachte door mijn hoofd: Hoe zou het zijn als ik haar zou Domineren? Zo snel als dat de gedachte kwam, was deze ook weer verdwenen toen ze opnieuw in mijn tepel kneep, harder nu. Zij werd ook onder handen genomen door Meester, ze kreunde tegen mijn mond, bewoog sensueel op zijn ritme.

De vingers van Meester gleden uit mij, vonden mijn clitoris weer. Ik hield het bijna niet meer vol, maar ik wilde nog niet toegeven aan een orgasme. Hulpeloos keek ik hem aan, hopende dat hij me wat rust zou geven, of mij net over het randje kon duwen. Hij grijnsde.

"Wat, heb je het zo moeilijk?" Als antwoord kreunde ik harder en gooide mijn hoofd in mijn nek.

"Wil je iets hebben dan?" Ik keek hem weer aan, smeekte met mijn ogen, maar ik wist dat het niet zou werken. Ik knikte aarzelend.

"Ja Meester," begon ik, voor ik onderbroken werd door mijn eigen gekreun.

"Wat wil je dan? Zeg het maar..." Ik beet op mijn lip. Een schaamte kwam opzetten en ik boog iets dichter naar hem toe.

"Alstublieft Meester," vroeg ik zacht, maar het was niet voldoende. Hij bleef stil, glimlachte slechts. "Alstublieft, wilt U... mij... neuken, Meester?" fluisterde ik zo zacht mogelijk terwijl mijn zin hier en daar onderbroken werd door mijn gekreun. Ik voelde dat mijn wangen zo mogelijk nog roder werden, mijn blik was naar beneden gericht, maar het hoge woord was eruit. Ik wist niet waarom ik het zo moeilijk vond, maar ik had het gezegd. "Alstublieft..." Onzekerheid sloeg op mij in, mijn lip werd weer vastgeklemd tussen mijn tanden en voor even keek ik hem aan. Bang dat hij nee zou zeggen, dat hij me uit zou lachen.

"Ga maar op je knietjes zitten dan," was zijn antwoord. Opgelucht kwam ik overeind en glimlachte kort. Ik ging snel op mijn knieën zitten en voelde hoe Meester achter me kwam zitten. Voor even gleed zijn hand over de huid van mijn billen en onderrug, voor ik het puntje van zijn eikel tegen mijn vagina voelde. Ik voelde me opgewonden en zenuwachtig, ik kon bijna niet wachten tot ik hem weer binnenin me zou kunnen voelen. Voor even kreunde ik zachtjes, maar ik kon het niet lang volhouden. Snel liet ik mijn hand onder mij glijden, pakte zijn stijve penis en begeleidde hem zo snel en soepel mogelijk naar binnen.

Report Story

byhanna89© 0 comments/ 4849 views/ 0 favorites

Share the love

Tags For This Story

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel