tagBDSMKatja, SM-Secretaresse Ch. 05

Katja, SM-Secretaresse Ch. 05

bygebieder©

Door de heftige reactie en gespartel gleed de stoel nu wel onderuit en een felle pijn aan haar daarachter gebonden armen deed haar nog har­der schreeuwen. Haar baas keek alleen maar. Niet dat Katja dat zag. Neerknielend legde hij zijn koele hand op haar zo plotseling gemartel­de kutje en zonder dat hij bewoog en zonder dat ze het kon controleren, kwam haar orgasme.

Het duurde lang, langer dan ze ooit had meege­maakt. En hij hield zijn hand daar.

Zonder beweging tegen het geheime plekje van haar buikje, dat door de omgevallen stoel hoog in de lucht stak. En pas, toen ze een beetje ophield met schok­ken, liet hij haar los, kuste haar nog een keer vluchtig op de mond en hielp haar dan, moei­zaam sjorrend, overeind.

Zonder haar nog los te maken, overi­gens.

Maar wel zo ver van het bureau verwijderd deze keer, dat ze zich niet meer in wankel evenwicht overeind hoefde te houden.

Ze schaamde zich zo, zeker nu hij weer tegen­over haar in zijn bureaustoel was gaan zitten en een onbelemmerde blik op haar kon werpen.

Hij nam een hagelwitte zakdoek en veegde zijn hand zorgvuldig af.

"Je bloedt", zei hij alleen maar.

En ze kromp weer ineen van verlegen gêne.

Als ze keek, zag ze zelf geen bloed.

Alleen haar klitje, dat als een klein pikje recht­op stond. Wippend. Voor hem.....

"Ik zou je willen vragen, of je vanavond met mij mee uit gaat. Eerst maar wat eten, want je zult wel honger hebben. En dan wil ik je laten zien, wat de donderdagse SM is", zei hij.

En Katja kon niet anders dan knikken.

Zonder te wachten op meer reactie, nam hij de telefoon en besprak een tafel in het duurste restaurant, waar zij anders voor belangrijke zaken-relaties mee afsprak. Maar het viel haar wel op, dat hij alleen maar zijn naam noemde en zei, dat ze zouden komen. Niet eens, dat ze met twee zouden zijn. Dus hij had al een voor­lopige afspraak gemaakt.

Hij maakte de koorden vervolgens los en stond haar toe, op te staan, terwijl hij ook de hand­boeien verwijderde. Maar de halsband en de ketting, en ook de enkelbanden liet hij zitten. Wel deed hij haar truitje over het hoofd uit en daarna ook haar rokje helemaal naar beneden.

Dan drukte hij haar weer achterover in de stoel en beduidde haar, dat ze haar benen gespreid moest houden.

"Je moet daar eerst opdrogen, anders maak je de bekleding van de auto en de stoelen vies", zei hij luchtig, alsof het om een eenvoudige werk-opdracht ging.

"Ik zal je intussen wat meer vertellen".

Hij zei het nog steeds op een zakelijke toon en ze constateerde verward, dat het haar eigenlijk als iets vanzelfsprekends voorkwam. Idioot!

"Meisjes, die gehoorzaam kunnen zijn, kunnen ook heel veel geld verdienen. Ze moeten alleen maar toestaan, dat ze een beetje pijn en onder­werping ondergaan. Donderdags komen we altijd bij elkaar. Dan worden de slavinnetjes aan elkaar geshowd. En uitgeprobeerd, natuur­lijk".

Ze huiverde.

Was dit nu, waar ze van had gedroomd?

Wilde ze dit wel?

Maar ze voelde ook, hoe haar kutje weer op­speelde en nat werd. Hoe vage echo's van haar orgasme haar buikje weer deden krimpen en kloppen. Als hij haar nu, heel even maar, daar zou aanra­ken, zou ze zo weer klaarkomen.

Maar hij deed haar schoenen aan en keek alleen maar naar haar blote kutje.

"Sta maar op! Maar hou je benen ver van el­kaar. En ga gebukt over het bureau staan."

Ze gehoorzaamde werktuigelijk als in een roes. "Ben je wel eens tussen je billetjes geneukt?" vroeg hij, en niet wachtend op haar antwoord legde hij zijn handen op haar billen en trok die met een resoluut gebaar vaneen.

"Nee, dus", zei hij, haar een vernederend ant­woord besparend. En tot haar schrik voelde ze, dat hij haar daar kuste en likte, tot zijn tong in haar anusje was binnengedrongen.

"Je hebt een lief reetje, heel geschikt!"

Weer die afstandelijke toon.

Ze voelde zich bezoedeld, misbruikt.

"We zullen je vanavond op de club nog geen pijn doen, maar ik zal je wel, op het podium, daar achter publiekelijk ontmaagden".

Haar werd niet eens meer iets gevraagd.

Wilde ze dit?

Aan de ketting om haar nek werd ze opgetrok­ken. En zo liep ze achter hem aan door het lege gebouw, waar ze overdag zo respectabel haar secretariaat uitoefende. Langs de kamers van de adjuncten. Dwars door de kantine. Naakt.

Bij de lift hing hij de ketting aan een kapstok en beval haar op hem te wachten. Gespreid.

Intussen kwam de lift naar boven en wierp een strook helder licht op haar naakte lichaam.

Even had ze aandrang om weg te vluchten. Maar waar kon ze, zo ongekleed heen?

Report Story

bygebieder© 0 comments/ 19263 views/ 0 favorites
1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

You may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel