Sauna

bypaultje©

Ik stapte de doucheruimte binnen, gewapend met zeep en shampoo. Ik draaide de kranen open en liet me door de stevige straal warm water masseren. Ik deed wat shampoo op mijn hand en zeepte mijn haren in. Met gebogen hoofd zag ik twee benen langs lopen. Vrouwenbenen. Ik zeepte stevig door, tot de zeep goed ging schuimen en begon mijn haar uit te spoelen. Verderop zag ik haar staan. Een jonge vroouw van onveeer 1.70, ietsje gezet, maar alles op de juiste plaats en in goede verhoudingen, 25, 30 jaar, kastanjebruine haren. En opvallend grote borsten.

Ze zette haar douchespulletjes op het plastic bankje en liet zich nat sproeien. Ze pakte een bus scherschuim en spoot een dot schuim op haar hand. Ze smeerde het schuim op haar oksel en nam een schermes. Met langzame bewegingen schoor ze onzichtbare haartjes uit haar oksel, waarbij haar onderarm lichtjes over haar tepeltje streek. Dat werd snel hard.

Ik genoot van het schouwspel en liet het water op mijn lijjf neersproeien. Ik genoot van de harde straal.

Ook haar andere oksel kreeg dezelfde behandeling.

Weer pakte ze de bus schuim en .... ze zette een been op het krukje en smeerde de luchtige scheerschuim over haar kutje en de binnenzijde van haar dijen. Daar stond ze, mij het volle gezicht gevend op het geile schouwspel. Als een expert schoor ze haar poes glad als die van een klein meisje. Toen ze klaar was, keek ze me trots glimlachend aan, alsof ze wilde zeggen "zo ik ben er helemaal klaar voor".

Ze stond weer rechtop en liet de krachtige waterstraal alle restjes schuim wegspoelen.

Ze pakte haar shampoo en spoot wat in haar hand. Zacht masseerde ze het in haar lange haren. Haaar borsten schudden bij iedere beweging van haar armen.

Kleine tepels...

Ik liet het warme water over mijn lijf stromen. Ze spoelde haar haren uit. Met gebogen hoofd keek ze me tersluiks aan. Onze blikken kruisten. Een flauwe glimlach om haar mond. Ze pakte haar zeep en begon zich in te zepen... langzame, genietende bewegingen, al gauw vormde zich een wit schuim om haar glinsterende huid.

Ook ik begon me in te zepen... ook met langzame bewegingen.. ik spiegelde haar...

Haar armen, mijn armen... langzaam...

Haar kuiten, mijn kuiten...

Ze keek me aan en zag wat er gebeurde...weer die glimlach....haar handen gingen naar haar billen... ik zeepte mijn billen langzaam in... dan naar haar buik.... mijn handen vonden de mijne... langzaam, heel langzaam... ze bleef naar mijn handen kijken... ik naar de hare.

Ze pakte weer haar zeep en begon haar poesje in te zepen... haar hand masseerde....

Ik pakte mijn zeep en zeepte mijn handen flink in... dan pakte ik mijn ballen en begon ze te wassen.... langzaam rolden mijn ballen door mijn vingers... ze likte bijna onmerkbaar haar lippen.....volle, rode lippen... Haar vingers woelden tussen haar dijen...

Dan pakte ik mijn halfharde pik en begon de schacht te wassen, met mijn gladde zeephanden.... langzame bewegingen... lanzaam kwam mijn pik omhoog... harder... hoger....Ze genoot... ik genoot van haar handen op haar buik... ze gingen naar boven... bereikten haar prachtige borsten... mijn handen gleden omhoog... vonden mijn tepels.. hard...ze begon haar borsten te wassssen met haar gladde zeephanden... Ze pakte haar linkerborst, ondersteunde hem en met de andere hand waste en masseerde ze haar ingezeepte tepel. Dan de andere borst: omhoogduwen en de vooruitstekende tepel heerlijk wassen met duim en wijsvinger. Ze bleef me genietend aankijken... volgde mijn handen over mijn behaarde borst... mijn harde tepels... haar harde tepeltjes.... Ze zwaaide haar borsten heen en weer onder de harde straal, genietend van de scherpe straaltjes water op haar opgewonden tepels. Ik liet een hand weer naar onder dwalen... vond mijn erectie... zij volgde en vond haar gezwollen schaamlippen....Het water spoelde haar zeep weg... haar geschoren kutje werd weer zichtbaar... ik liet het water over mijn eikel stromen.... die kwam rood en glanzend tevoorschijn. Ze likte haar lippen... ik kon mijn ogen niet van haar borsten weg laten dwalen... ze was zeeploos gespoeld en draaide zich frontaal naar mij en spreidde haar benen iets. Ik draaide me naar haar en pakte mijn pik en ballen... richte mijnpaal op haar en heel angzaam maakte ik masturberende bewegingen... brutaal op haar kutje gericht. Ik was bloedgeil... ik zou kunnen spuiten.... haar middelvinger verdween in het schoongespoelde, glanzende kutje.. diep tussen de schaamlippen. Ik zag haar hijgen.. haar borsten zwoegden op en neer...haar ogen strak gericht op mijn eikel...

Plots begon ze te schokken... ze kwam klaar! Ze sloot haar ogen en beet op haar onderlip.... Dan kwam ze tot rust en glimlachte uitdagend naar me..... ze wilde me zien spuiten... Oh, god ik was dichtbij...woest trok ik me af, haar geile blik niet loslatend... toen velde ik het komen... met grote kracht raasde mijn zaad door mijn paal en spoot in drie golven op de tegelvloer. .... wild drong haar vinger in haar kutje.... Verzadigd liet ik mijn eerectie los... stapte naar achter , zodat de waterstraal mijn pik kon schoonspoelen. Ik leunde tegen de tegelwand, mijn paal schokte nog na.. hard en erect.

Ze pakte haar zeep en shampoo en liep langs me heen: "dank je wel voor dit heerlijke orgasme", zei ik zacht.

"Ben je net zo lekker klaargekomen als ik?", vroeg ze met een hese stem.

"Mmm , ik denk het wel, zo te zien", zei ik lachend, "Jees wat maakte je me geil! Echt lekker. Je straalde sex, sex en nog eens sex uit, daar onder die waterstraal. Je bent prachtig, met dat blote kutje, je heerlijk grote borsten... en je ogen...je blik deed me spuiten, uiteindelijk."

Ze lachte me toe: "Ik voelde ook alleen maar geil, geil en geil, door je. Mmmmm die stijve, spuitende paal van je... een ontzettend geil schouwspel... Dank je wel.... Nu eerst mijn rondje doen. Straks meer."

En ze liep naar de sauna's toe.

Report Story

bypaultje© 0 comments/ 11961 views/ 2 favorites

Share the love

Similar stories

Tags For This Story

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel