tagBDSMVerhitte Wraak

Verhitte Wraak

byhanna89©

Mijn hele lichaam was gericht op ontspanning, op loslaten, op rust. Nu, van alle gasten in het hotel, moest hij binnenstappen. Ik sloot mijn ogen zodat ik niet naar hem hoefde te kijken en liet de hitte over me heen spoelen. Ik zweette licht, af en toe hoorde ik een zachte kreun of een diepe zucht van een van de gasten naast me. Een ritseling en het geluid van voetstappen op een houten vloer lieten merken dat er iemand was opgestaan. Een koele tocht gleed even door de ruimte heen, voor de deur weer werd gesloten. Nog drie.

De twee anderen zaten zacht te kletsen. Normaal gesproken maakte me dat niet uit, maar op dit moment irriteerde me dat. Ik wilde rust, mijn hoofd leegmaken van de drukke dagen die ik achter de rug had. Ik opende mijn ogen en keek hen fel aan. Zij zag het, ze kleurde nog roder dan dat ze al was door de hitte en giechelde zachtjes iets in zijn oor. Hij keek ook even op, glimlachte naar me en knipoogde. Vervolgens zag ik hoe zijn tong in haar mond verdween, zijn hand tussen haar benen gleed. Ze protesteerde zo zacht mogelijk, maar gaf zich al snel over. Nummer drie lag languit, ogen gesloten en leek nergens iets van op te merken. Het lichaam van de jongen reageerde ook al snel en het duurde vervolgens niet lang voor hij haar bij de hand pakte en langzaam de ruimte uit liep. Zijn erectie stak prominent voor hem uit. Ik zuchtte diep en liet mijn ogen over het lichaam van de laatste glijden.

Toen ik hier kwam, zat het praktisch vol met dikke, zwetende mannetjes die met lustvolle ogen elk vrouwelijk lichaam beroerde. Er was geen sprake van uitkleden met de ogen, want elk lichaam was al ontkleed. Een voor een verdwenen ze naar mate de avond vorderde. Nieuwe kwamen binnen, oude verdwenen, maar langzaam werd het rustiger. Tot er nu nog twee over waren. Hij en ik. Toegegeven, hij had een goed lichaam. Zijn borst rees en daalde op een rustig tempo, een glimmend laagje vocht sierde over zijn hele lichaam, een lichte blos van warmte op zijn wangen. Opeens schoten zijn ogen open en hij draaide zijn hoofd naar die van mij. Snel keek ik weg naar de muur, maar ik wist dat het te laat was. Toch deed ik alsof er niets aan de hand was. Ik schoof iets naar achteren en liet mijn rug tegen de muur rusten. Een klok tegenover mij wees mij erop dat het al laat begon te worden, hoogstwaarschijnlijk zou niemand nu meer binnenkomen. De temperatuur in de sauna begon weer iets op te lopen, zoals het om het kwartier deed. Mijn ogen sloten zich uit automatisme, de hitte voerde mij mee naar een diepe ontspanning.

Er waren vijf minuten verstreken toen ik opnieuw mijn ogen opende. Snel schoot mijn blik naar zijn gezicht, en nu was het zijn beurt om snel weg te kijken. Zijn ademhaling was iets versneld vergeleken met eerder, zijn eerder ontspannen penis was iets in formaat gegroeid. Een onverklaarbare en onverwachte opwinding schoot door mijn lichaam en ik besloot meteen om er volledig in mee te gaan. Ik ging verzitten, zodat ik met mijn benen naar hem toe gericht zat, in plaats van zijdelings. Ik zag dat hij me vanuit zijn ooghoeken volgde, en dat was precies waarop ik gehoopt had. Heel langzaam trok ik één knie op en opende mijn benen. Ik wist dat ik vochtig was, ik wist alleen niet of hij het kon zien vanuit de andere kant van de ruimte. Ik sloot mijn ogen weer, wetende dat zijn ogen mijn lichaam verder aan het verkennen waren. Heel traag liet ik mijn vingers over mijn gezicht glijden, waar ze contact maakten met het dunne laagje zweet. Ik gleed langzamer, over mijn wang, mijn hals, mijn sleutelbeen. Door mijn wimpers heen zag ik dat hij zijn hoofd had bijgedraaid en nu aandachtig elke beweging volgde. Lager, over mijn borst en mijn tepel. Een rondje om mijn tepel, even de vingers die het gevoelige stukje huid strak samenpersten. Ik zuchtte diep en hoorbaar terwijl een schokje door mijn lichaam ging. Lager, over mijn buik, naar het zachte geheim. Ik opende mijn benen verder, ongeduldig, hebberig. Het liefst wilde ik meteen mijn vingers naar binnen duwen, mijn klit beroeren en mezelf tot een snel orgasme brengen. Maar ik weerhield mezelf, ontspande mijn wilde gedachten en beet hard op mijn onderlip. Mijn vingers waren aangekomen bij precies dat plekje waar ik zo naar verlangde. Een zachte kreun kon ik niet onderdrukken terwijl ik verder op onderzoek uitging bij mezelf.

Na enkele minuten opende ik mijn ogen, hij was inmiddels overeind komen zitten en een stevige erectie wees recht vooruit. Ik likte over mijn lippen toen onze ogen elkaar ontmoetten. Ik zat op het randje van een orgasme, maar wilde er nog niet aan toegeven. In plaats daarvan haalde ik mijn handen weg en zette deze stevig op de bank naast me. Ik opende mijn benen nog verder en keek hem uitdagend aan.

"Zie je iets wat je leuk vind?" Zijn ogen flikkerden even van die van mij naar mijn natte vagina en weer terug, voor hij opstond en naar de deur liep. Voor even voelde ik een steek van teleurstelling, maar het enige wat hij deed was de deur op slot draaien. Daarna liep hij vol zelfvertrouwen op mij af en duwde mij aan mijn keel plat op de bank. Mijn adem stokte toen hij vlak boven mij kwam hangen, zijn harde erectie prikte al tussen mijn benen.

"Ik zie zeker iets wat ik leuk vind. Dankjewel voor het aanbieden, ik denk dat ik maar eens neem wat ik wil hebben..." Heel traag, tergend langzaam voelde ik zijn eikel tegen mijn natte lippen duwen. Hij was groot, groter dan dat ik in tijden had gehad. Ik kreunde luid toen het tipje naar binnen gleed. Daar bleef hij wachten terwijl hij mijn gezicht scherp in de gaten hield. Mijn lichaam had een eigen leven gekregen, het kronkelde en mijn heupen bewogen wild, alles in pure geilheid. Ik wilde meer en wel nu. Hij trok zich weer terug voor hij exact hetzelfde nog eens deed. Een klein stukje naar binnen en weer naar buiten. Mijn lichaam leek met elke kleine beweging gevoeliger te worden tot ik het bijna niet meer aan kon. Ik begon te jammeren, te kreunen, te smeken, alles om hem meer te voelen.

Hij kwam weer overeind zitten, terwijl hij uitdagend zichzelf begon af te trekken.

"Wil je dit?" Ik knikte snel voor zijn zin nog afgemaakt was. "Mijn pik, diep in je?" Ik kreunde en knikte nog harder. "Hard stotend, bruut, zonder stoppen, tot ik mijn zaad in je spuit?" Ik sloot mijn ogen terwijl mijn spieren even samentrokken en fluisterde een zeer verhitte 'ja'.

Opnieuw voelde ik zijn eikel iets naar binnen glijden, waar hij opnieuw het spelletje leek te beginnen. Ik opende mijn ogen en boorde mijn nagels licht in zijn schouders.

"Alsjeblieft..." kreunde ik, maar nog voor ik mijn smeekbede volledig had uitgesproken, stootte hij hard naar binnen. Ik hapte naar adem terwijl mijn eerste orgasme meteen al door mijn lichaam gierde. Dat had ik nog nooit gehad. Hij kreunde zacht toen mijn hete huid zijn erectie omsloot en grijnsde vervolgens.

"Zo... groot..." kreunde ik, terwijl hij begon te bewegen. Hoewel hij al de grootste was die ik ooit had gehad, leek hij nog verder te groeien toen hij in mij zat. Mijn nagels trokken lange sporen over zijn huid terwijl hij het tempo versnelde. Ik trok mijn knieën op om hem dieper te voelen en kreunde op het ritme van zijn stoten. Een nieuw orgasme bouwde snel op, maar voor ik kon toegeven aan het gevoel, trok hij zich terug. Mijn adem stokte in mijn keel toen ik de warme vochtige lucht mijn doorweekte lippen voelde strelen. Behendig trok hij me overeind en draaide me om, zodat ik op mijn knieën zat, mijn billen naar hem toe gericht. Een harde hand op mijn ruggengraat duwde mij naar beneden, zodat ik met mijn schouders op de harde bank rustte. In een vloeiende beweging duwde hij zichzelf weer naar binnen en begon hard en diep te stoten. Het was intens, harder dan dat ik ooit had meegemaakt. Zijn handen vonden mijn haren en hij gaf er een stevige ruk aan.

"De hele dag... zit je... me al... op te geilen... in dat pakje... van je..." gromde hij tussen het kreunen door. "De hele dag... geile blikken... voorover... bukken..." Hij stootte nog dieper, het was duidelijk dat ik hem inderdaad behoorlijk gefrustreerd had. "Nu... krijg je het..."

Ik glimlachte in mezelf toen de gedachte bij me boven kwam drijven. De afgelopen twee dagen waren we bezig geweest met onderhandelingen, vanaf dag één voelde ik al een sterke aantrekkingskracht tot hem. Vandaag waren alleen hij en ik aanwezig, dus ik had een knoopje verder open gemaakt toen hij niet keek en gaf hem veel kijk op mijn borsten. Ik was benieuwd hoe hij zou reageren, maar hij hield zich erg netjes. Tot nu. Ik had het beest ontwaakt, terwijl hij grauwend en grommend zichzelf bij mij naar binnen ramde. Zijn nagels trokken donkerrode strepen over mijn huid, zijn hand vond de zachte ronding van mijn billen en liet rode handafdrukken achter. Mijn tepels werden fijngeknepen en gepijnigd, mijn haren bijna uit mijn hoofd getrokken. Alles was meer dan voldoende om mij een aantal keer luid kreunend klaar te laten komen.

Maar hij vertraagde niet. Hij hield het ontzettend lang vol, zijn lichaam bleef op dat van mij inbeuken. Net op het moment dat ik dacht dat ik niet meer kon, beet hij zich vast in de huid van mijn schouder en ik voelde hoe hij hard diep in mij klaar kwam. Zijn lichaam schokte terwijl hij zijn armen om mij heen sloeg en mij dicht tegen hem aan trok. Vervolgens trok hij me overeind, met hem nog steeds diep in mij en drukte een hand op mijn keel, zodat ik op mijn knieën tegen hem aan leunde.

"Als ik merk dat jij mij morgen nog een keer zo uit zit te dagen en op te geilen, krijg je niets meer van mij."

Report Story

byhanna89© 0 comments/ 7859 views/ 0 favorites
1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel