Maartjes Seksavonturen Deel 09

bygeilduiveltje©

Maartje voelde hoe Daans pik nog meer opzwol en voor de laatste keer die dag haar volledig sufgeneukte kontje volspoot.

Het stelletje bleef nog even in elkaar verstrengeld op de bank liggen totdat Daans pik weer kleiner geworden was en resoluut uit Maartjes kontje gewerkt werd.

'Kom, lief,' zei Daan, 'we gaan douchen.' Hoewel hun lichamen op dat moment los van elkaar kwamen wisten ze zeker dat hun liefde en lust ze nog lang samen zouden houden.

Report Story

bygeilduiveltje© 2 comments/ 15259 views/ 2 favorites
Vorige
2 Pages:12

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (2 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Lees alle Gebruikers Commentaren (2)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

You may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel