homeIncest/TaboeLotPublieke Commentaren

All Comments  for

Lot

byCorrupted_Dreams©
All
Comments (5)
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous11/03/16

Liefde-Leven-Dood..........

Dat moet je NOOIT overkomen, zelfs NIET fictief.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by happydutchguy02/08/17

Gatver

Wat een dramatisch verhaal zeg, maar boeiend van a tot z. Dank.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by mrsreader06/18/18

Tranen in mijn ogen.....

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Corrupted_Dreams06/20/18

@mrsreader

Ik lees al je beoordelingen

Leuk weer eens een positieve noot te vinden hier

De reacties zijn eigenlijk de reden dat ik niet meer publiceer hier, maar users zoals jij maken het de moeite weer een beetje waard...

Geen hoofdletters, geschreeuw, ge-eis...

gewoon normale mensen... leuk dat ze er ook nog zijn

Misschien heb ik een verhaal de komende maand, kijken of het wat wordt.

Als ik jou zo volg heb ik er weer zin in, niet dat negatieve gezeik, ik bedoel, ik doe het ook voor mijn lol he....

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Mysterious196309/26/18

Hart verscheurend

Ik heb al je verhalen gelezen meerdere keren gelezen en ben elke keer weer geboeid ervan.
Dit verhaal heeft mij tot huilen gebracht, zo mooi geschreven en geen happy end zoals het zo vaak in het leven gaat.

Schrijf a.u.b. verder verhalen want de jouwe zijn echt goed.

Dank je

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

Klik Hier om je eigen commentaar achter te laten op deze toevoeging!  or
Back to Lot  or
More submissions by Corrupted_Dreams.

Add a
Comment

Post a public comment on this submission.

Post comment as (click to select):

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel