homeIncest/TaboeNerdPublieke Commentaren

All Comments  for

Nerd

byCorrupted_Dreams©
All
Comments (4)
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Contramine11/01/16

Rare omslag

Dat voorlezen is een aardige vondst. De omslag van de ik-persoon gaat veel te snel. Zo ook de houding van Linda tegen het eind. Dit zou nog voor te stellen als de hele ontwikkeling gepresenteerd was een pervers plan van de twee vriendinnen.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Corrupted_Dreams11/02/16

Goed punt wel

Misschien had ik die hele Linda eruit moeten laten en de voorleesmomenten steeds iets moeten uitbreiden, ik denk wel dat je gelijk hebt, die ouders zijn weken weg, tijd zat, nu blijft ze meteen in zijn bed slapen en alles...

Ik zal er eens over nadenken

:-)

Bedankt voor je feedback

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous11/05/16

LULLO

Als dat jong mijn zoon was had het probleem al gelijk na zijn geboorte opgelost geweest.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous11/27/18

Probleemkind

Dit komt in het echt ook zo VOOR. en je blijft er achteraan lopen.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

Klik Hier om je eigen commentaar achter te laten op deze toevoeging!  or
Back to Nerd  or
More submissions by Corrupted_Dreams.

Add a
Comment

Post a public comment on this submission.

Post comment as (click to select):

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel