homeIncest/TaboeQuittePublieke Commentaren

All Comments  for

Quitte

byCorrupted_Dreams©
All
Comments (2)
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous08/04/17

Nederlands. Prachtig.....

Dank voor het verhaal. NEDERLANDS is toch een taal op zichzelf. De uitdrukkingen en zinnen zijn toch anders en veel begrijpelijker dan sommige andere talen. Het is zoals Engels en Australia's. Wij hebben de verhalen gelezen en plezier gehad. Dank voor de geschriften en hoop op meerdere van de zelfde gehalte. JF. QLD? AUS.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Mysterious196309/26/18

Niet compleet.

Weer goed geschreven maar ik vind het verhaal niet compleet. Er is geen echte conclusion.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

Klik Hier om je eigen commentaar achter te laten op deze toevoeging!  or
Back to Quitte  or
More submissions by Corrupted_Dreams.

Add a
Comment

Post a public comment on this submission.

Post comment as (click to select):

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel