All Comments  for

Moederdag

byniksalis©
All
Comments (4)
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by gratekut05/14/09

The story is no Exhibitionism

Je zal je verhaal wel met veel enthousiastme geplaatst hebben, maar dit verhaal heeft niks te maken met een Exhibitionist en staat daarom onder het verkeerde categorie.
De grootste kick van een exhibitionist(e) is de spanning die ontstaat tussen het moment dat hij/zij nog niet in beeld is en het moment dat hij zich zichtbaar maakt.
De exhibitionist(e) trekt als een magneet trekkende naar het onbedwingbare seksueel delict, na het voorval voelt hij/zij zich veelal beroert. Ondanks dat je niet geboren kan zijn als een exhibitionist, lijkt het opgeroepen gevoel op een verslaving en kan je er dus wel vanaf komen.
Scholieren en jongeren doen meestal nogal lacherig over dit fenomeen, maar deze sexuele delicten, waarbij de dader geen lichamelijk contact heeft met zijn slachtoffer, zijn wel degelijk strafbaar.

Het feit dat jij in je verhaal al (ondanks de opgebouwde spanning) seksueel contact hebt met een ander, is niet passend voor de rol als exhibitionist. Je verhaal hoort dus eigenlijk in een andere categorie thuis.
Ik had deze categorie uitgekozen om verhalen over Exhibitionism te lezen, maar de meeste voldoen niet aan deze voorwaarden. Deze deseptie zorgt er dus voor dat ik het huidige verhaal niet zo hoog waardeer.
Indien jij zelf nog wat wil lezen over het leven van een exhibionist(e), zoek dan in Google of in Wikipedia.... ~ Ik ben open, eerlijk en oprecht naar mijzelf en anderen...! ~

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by ragmana00606/25/13

MOEDERDAG

Een heet onderwerp : moeders worden heet van wat de dochter doet. Moeder wil ook wel wat van dat. Verder doen, heel goed en goed leesbaar.

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous11/10/18

Geil

Benieuwd hoe 't verder gaat

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.
by Anonymous03/19/19

goed stuf

waanzinnig goed. Meer van dit,

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

Klik Hier om je eigen commentaar achter te laten op deze toevoeging!  or
Back to Moederdag  or
More submissions by niksalis.

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel