tagIncest/TaboeIn het echt

In het echt

byGameChanger2©

Vroeg in de ochtend stond ik in de keuken, een sterke bak koffie in mijn rechterhand en mijn harde lul in mijn linker. Uit het raam zag ik mijn buurvrouw in haar auto stappen. Wat een geil jong ding was dat toch. Ik hoorde mijn dochter de trap af lopen en naar de keuken toe komen. Naakt was nooit een probleem geweest in onze familie, zelf had ze enkel een klein shirtje aan en geen onderbroek, maar ze had duidelijk niet verwacht om haar vader zo in de keuken te zien staan. Misschien was de koffie nog niet genoeg geweest of ik zou wel helderder zijn, maar ik bleef gewoon staan trekken.

'Pap!'

'Ja, schat?'

Vuurrood werd ze. Verbouwereerd bleef ze staan, terwijl haar naakte poesje mij enkel harder maakte.

'Wat-wat ben je wel niet bezig?!'

'Wel, je moeder is op reis met haar werk, dus ik sta er alleen voor.'

'Ja, oke, maar-moet dat nu hier? Waar ik bij ben?'

Ik haalde mijn schouders op.

'Geeft dat nu. Vast niet de eerste keer dat je er een gezien hebt.'

Als het kon, werd ze nog roder. Ik wist wel dat ze een kleine reputatie had opgebouwd in de buurt. Ze haalde haar schouder ook op en pakte een bak koffie. Ze kwam tegenover mij staan en leunde tegen de tafel. Door haar witte shirtje kon ik een stel lekkere tietjes zien. Ze keek aandachtig toe hoe haar vader zich voor haar aftrekte.

'Ik heb er wel meerdere gezien, pa, maar die waren niet zo mooi, hoor.'

Met een knipoog zette ze haar koffie neer en boog zich voorover om in de koelkast te kijken. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik ging achter haar staan en wreef mijn eikel tussen haar mooie kutlippen door. Ze gaf geen kik. Misschien verwachtte ze het, misschien stond ze stijf van schrik. Ik haalde mijn lul nog een paar keer langs haar lippen. Even drukte ze terug, maar stond toen weer op. Ze ging aan tafel zitten, pakte de krant en begon te lezen. Ik kwam naast haar staan.

'Kijk me eens aan, schatje.'

Met een grijns keek ze omhoog.

'Ja, pap?'

Ik zette mijn eikel tegen haar lippen. Ze deed geen aanstalten om weg te komen of om verder te gaan. Ze keek me enkel diep in de ogen. Ik legde mijn hand op haar achterhoofd en drukte mijn lul mijn dochters mond binnen. Ze bleef me kalm aankijken terwijl meer en meer van haar vaders lul in haar keel verdween, tot mijn ballen haar kin raakten. Zelf deed ze niks en gaf me enkel diezelfde geile blik. Ik stootte een paar keer zachtjes in haar keel. Ik begreep inmiddels wel waarom ze zo'n reputatie had. Langzaam gleed ik uit haar mond, tot enkel mijn eikel tussen haar lippen zat. Haar tong schoot er een paar keer overheen, toen trok ik terug en hervatte mijn handwerk.

'Niks, schatje. Laat maar.'

'Oké, papa.'

Alsof er niets gebeurd was begon ze weer de krant te lezen. Ik voelde dat ik dichtbij was. Ik zag haar koffie staan, zwart.

'Schatje, jij hebt toch altijd creamer in je koffie?'

Ze grijnsde enkel zonder mij aan te kijken, en hield de mok onder mijn lul. Ik voelde mijn ballen zich legen, en trachtte alles in haar koffie te spuiten. Een aantal slierten gingen over haar hand. Toen ik klaar was roerde ze even met haar lepeltje, likte haar hand schoon, en dronk haar koffie. Met papa's speciale creamer.

'Beter dan normale creamer, schatje?'

Ze keek me aan, weer die geile blik in haar ogen.

'Och, ik kan er wel aan wennen, pap.'

Mijn lul werd amper slap, en ze gaf een goedkeurende blik.

Even later liep ze de keuken uit, de woonkamer in. Ze probeerde met de afstandsbediening de tv aan te zetten, maar dit lukte niet. Op handen en knieën ging ze voor de tv-kast zitten om de aan-knop te vinden. Dit moest ze wel expres doen, dacht ik. Ik ging op mijn knieën achter haar zitten en wreef mijn lul weer tussen haar kutlippen door. Ik weet niet wat me bezielde die ochtend, maar ik zette mijn eikel tegen haar natte kutje aan. Ze gaf geen kik toen ik haar binnendrong. Haar eigen vaders lul gleed nu haar poesje binnen, maar ze liet er niets van merken.

'Jij kunt gauw weer zeg, pap!'

Mijn pik zat nu halverwege in mijn dochters kut. Ondanks haar reputatie was ze nog mooi strak. Ik greep haar heupen en in één snelle beweging ging ik verder, tot mijn ballen tegen haar kutje lagen.

'Mmmmh....papa...ik heb de aan-knop gevonden.'

Inderdaad, de tv kwam tot leven. Cartoons, het nieuws, ze zapte steeds verder. Ik zat nog steeds tot aan de ballen in mijn dochter. Toen vond ze het porno kanaal en giechelde. De film liep net af, en we zagen een mooie meid een lading sperma op haar gezicht nemen.

'Wat jammer, zeg. Zaad hoort in een kutje of een mondje, zeg ik altijd. Wat jij, pap?'

Ze keek om naar mij. Ik trok terug uit haar grot en stootte even snel weer naar binnen.

'Oeee...mee eens, dus.'

Ze keerde weer naar de tv terwijl ze haar heupen bewoog en langzaam terugstootte op mijn pik. De volgende film verbaasde mij wel even.

'Mmm..."Seks in de familie: dochter wil pik!"...dat kan toch niet, papa! Dat is ja hartstikke fout!'

Ik was haar nu al lekker aan het neuken.

'Ik weet het, schatje. Kan me niet voorstellen wie dat soort dingen verzint.'

'Ik bedoel maar...mmm...dat is...oooh...incest, papa!'

Inmiddels lagen we elkaar stevig te neuken.

'En een dochter die haar eigen papa's pik wil? Hoe verzinnen ze het, schatje?'

Ik voelde haar kutje spannen om mijn lul.

'Dat is...oooh...zo fout....papa...'

'Mmmhmm...en een dochter die klaarkomt op papa's dikke piemel...man, waar halen ze het vandaan?'

'Oeee, papa, jaaaaa...dat mag helemaal niet....aahjaaajaa...die dan roept....oh, PAPA! JA IK KOM PAPA! OOOOOooooohh.....mmmmm.....mijn eigen vader...neukt me klaar....jaaa....papa toch....wie zou dat nou zeggen?'

Terwijl zij genoot van haar orgasme, hamerde ik door in haar kut.

'Mmm...en dan zo'n vader die in dat strakke kutje komt...dat gebeurt toch niet, papa?'

Ik voelde dat het niet lang meer zou duren.

'Nee schatje...vaders zouden nooit hun dochter volspuiten.'

'En die zouden nooit roepen...toe maar, papa...spuit maar, spuit maar in je dochter...leeg die ballen in je dochterslet...geef me al dat papazaad maar...'

Met een luide kreun schoot ik al mijn ballen leeg, diep in mijn eigen dochters kutje. Het voelde alsof mijn lichaam het begaf, zo hard kwam ik klaar. Zo bleven we enkele minuten zitten, mijn dochter die de film afkeek, ik genietend van mijn orgasme. Mijn slap wordende pik liet ik in haar zitten. De film kwam inmiddels ook ten einde: de vader trok uit zijn dochters kutje en spoot over haar buik.

'Gut, alweer zo een...ook al zijn het vader en dochter, zaad hoort in een mondje of een kutje...'

Ze stond op, liet mijn pik zo uit haar vallen en draaide zich om naar mij.

'Maar goed, incest gebeurt niet in het echt, he, papa? Alleen in stomme verhaaltjes en films.'

Ze begaf zich naar boven om te douchen. Even later stond ze alweer beneden, aangekleed en wel.

'Ik ga aan het werk, pap. Tot vanmiddag!'

'Krijg ik nog een afscheidskusje, schat?'

Ze liep naar me, boog voorover en likte mijn slappe pik schoon alvorens de eikel te kussen.

'Doei, papa!'

'Doei, dochtersletje.'

Met een brede glimlach liep ze de deur uit.

Report Story

byGameChanger2© 2 comments/ 19991 views/ 3 favorites

Share the love

Tags For This Story

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Favorite Author Favorite Story

heartReadWarrior, Dutchman79 and 1 other people favorited this story! 

Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments (2 older comments) - Click here to add a comment to this story or Show more comments or Lees alle Gebruikers Commentaren (2)

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel